Regulamentul Consiliului local Ineşti

REGULAMENTUL
privind constituirea şi funcţionarea
consiliului local Ineşti

T I T L U L  I

Constituirea  consiliului  local

Capitolul  I

Modul de constituire  a  consiliului

1. Prima şedinţă (de constituire) a consiliului local se convoacă, în condiţiile Legii privind administraţia publică locală, în termen de 20 de zile de la data validării mandatelor de consilier.
Consiliul local este  legal  constituit dacă sînt validate mandatele a cel puţin două treimi din numărul de consilieri.
Convocarea consilierilor consiliului local în prima şedinţă (de constituire) a consiliului se face prin hotărîre a consiliului  electoral de circumscripţie.
Prima şedinţă a consiliului local, este deliberativă dacă la ea participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. În cazul în care această majoritate nu poate fi asigurată, şedinţa se ţine peste 3 zile, respectîndu-se aceleaşi condiţii. Dacă nici la a doua convocare şedinţa nu este deliberativă, se procedează la o nouă convocare, peste 3 zile. La această nouă,  a treia convocare, şedinţa este  deliberativă dacă se asigură prezenţa majorităţii consilierilor aleşi.
În situaţia în care, din cauza absenţei nemotivate a consilierilor, consiliul nu poate fi convocat şi de această dată, el se consideră dizolvat de drept.
Lucrările primei şedinţe (de constituire) sînt conduse de cel mai în vîrstă consilier, asistat de 1 sau 2 dintre cei mai tineri consilieri prezenţi la şedinţă.
La  prima şedinţă (de constituire) a consiliului participă  şi reprezentantul consiliului electoral  de circumscripţie.
2. Reprezentantul consiliului electoral de circumscripţie aduce la cunoştinţa consilierilor hotărîrea instanţei judecătoreşti privind legalitatea  alegerilor din circumscripţia respectivă şi rezultatele validării mandatelor consilierilor şi le înmînează legitimaţiile.
3.După constituirea legală a consiliului local, consilierii formează fracţiuni, alianţe,blocuri
Fracţiunea constă din cel puţin 3 consilieri.
Fracţiunile se constituie, de regulă, la prima şedinţă  (de constituire) a consiliului, în bază de liste ale partidelor, organizaţiilor social-politice şi blocurilor electorale. Constituirea fracţiunii se consemnează într-un proces-verbal. Procesul-verbal şi declaraţia cu privire la constituirea

fracţiunii se transmit preşedintelui şedinţei pentru a fi anexate la procesul-verbal al şedinţei consiliului.
Consilierii din partea partidelor, organizaţiilor social-politice şi blocurilor electorale care nu au întrunit numărul necesar pentru a constitui o fracţiune, precum şi consilierii  independenţi se pot reuni pentru a constitui o fracţiune sau se pot afilia altor fracţiuni.
Fracţiunile constituite îşi aleg organelle de conducere sau conducătorii.
Alianţele şi blocurile se constituie din mai multe fracţiuni şi din consilierii independenţi, după constituirea fracţiunilor. Constituirea  alianţelor şi blocurilor se consemnează într-un process-verbal. Procesul-verbal şi declaraţia cu privire la constituirea alianţei sau blocului se anexează la procesul-verbal al şedinţei consiliului  în cadrul căreia este anunţată constituirea acestora.
4.După validarea mandatului primarului, consiliul sătesc allege din rîndurile consilierilor viceprimarul.
Candidatura pentru funcţia de viceprimar se propune de către primar după consultarea fracţiunilor.
Alegerea primarului se efectuiază în condişiile Legii privind administraţia publică locală.
5.Secretarul consiliului sătesc este numit de consiliul respectiv, în temeiul concluziei comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de secretar, la prima şedinţă a consiliului, după anunţarea rezultatelor concursului organizat în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Şefii de subdiviziuni, de servicii publice locale, de întreprinderi municipale din subordinea consiliului sătesc sînt desemnaţi prin decizie a consiliului, adoptată cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, la propunerea primarului.
Destituirea  din funcţie a conducătorilor nominalizaţi se face de către consiliu, la propunerea primarului satului, sau a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor aleşi, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, în temeiurile şi modul stabilite de legislaţie.
6.Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei respective se formează de către consiliul sătesc în baza Regulamentului cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante în autorităţile publice, aprobat de Guvern.

Capitolul II

Constituirea şi funcţionarea comisiilor consultative
de specialitate ale consiliului

7.După constituire, consiliul local formează comisii consultative de specialitate pentru principalele domenii de activitate.
Principalele domenii de activitate în care  vor activa comisiile de specialitate din cadrul consiliului local Ineşti sînt:
1.    economie, buget, finanţe;
2.    ecologie, protecţia mediului şi amenajarea teritoriului;
3.    probleme sociale,învăţămînt, cultură.
8.Domeniile de activitate în care se formează comisiile de specialitate, denumirea
acestora şi numărul de membri, care întotdeauna trebuie să fie impar, se stabilesc de către consiliul local, în funcţie de specificul şi necesităţile unităţii administrativ-teritoriale.
9.Comisiile de specialitate se formează  pe întreaga durată de activitate a consiliului.
Membri ai acestora pot fi numai consilierii. Activitatea în cadrul comisiilor nu este remunerată.
10.Comisiile de specialitate sînt structuri de lucru consultative ale consiliului şi sînt
menite să asigure eficienţa activităţii acestuia. Comisiile de specialitate poartă răspundere în faţa consiliului şi sînt subordinate acestuia.
11.Fiecare comisie de specialitate îşi allege, prin vot deschis al majorităţii membrilor săi, preşedintele şi secretarul său.
12.Şedinţa comisiei de specialitate se convoacă de preşedintele acesteia, iar în absenţa
lui – de secretarul comisiei. Comisiile se convoacă, ori de cîte ori este necesar, la decizia preşedintelui comisiei.
Şedinţa comisiei este deliberativă dacă la ea sînt prezenţi majoritatea membrilor comisiei.
Şedinţele comisiei, de regulă, sînt publice.
La şedinţa comisiei pot fi prezenţi, fără drept de vot, consilierii care nu sînt membri ai acestei comisii.
Comisia poate invita  să participle la şedinţele sale specialiştii din cadrul primăriei, sau din afara ei. La şedinţele comisiei au dreptul să participle şi consilierii ale căror propuneri fac obiectul lucrărilor comisiei.
Comisia poate decide ca la unele dezbateri să fie prezente şi alte personae interesate sau reprezentanţi ai mass-media.
13.Membrii comisiei de specialitate sînt înştiinţaţi despre şedinţa acesteia de către preşedintele şi/sau secretarul comisiei, cu asistenţa secretarului consiliului.
14.În exercitarea atribuţiilor, comisia de specialitate adoptă decizii cu votul deschis al majorităţii  membrilor săi.
Deciziile comisiei au un caracter de recomandare pentru consiliul respectiv.
15.Numărul locurilor care revin fiecărui grup de consilieri  în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul local, în funcţie de ponderea acestora în cadrul consiliului.
Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare fracţiune, avîndu-se în vedere, de regulă, pregătirea lor profesională şi domeniul de activitate al comisiei.
În funcţie de numărul membrilor consiliului şi numărul comisiilor  de specialitate, un consilier poate face parte din 1-3 comisii, dintre care una este comisia de bază a acestuia.
16.Comisia de specialitate are următoarele atribuţii principale:
a) identifică şi examinează problemele din domeniul ei de  activitate care necesită soluţionare de către consiliu;
b) analizează  proiectele de decizii ale consiliului şi prognozează consecinţele realizării acestora;
c) întocmeşte avize asupra proiectelor de decizii privind problemele examinate, pe care le prezintă consiliului;
d) se pronunţă asupra altor chestiuni remise comisiei spre avizare de către consiliu.
Comisia de specialitate îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului sau însărcinări date prin deciţie a consiliului, dacă acestea ţin de domeniul de activitate a comisiei.
17.Preşedintele comisiei de specialitate exercită următoarele atribuţii principale:
a) reprezintă comisia în raporturile cu consiliul şi cu celelalte comisii;
b) convoacă şi conduce şedinţele acesteia;
c) propune ca la lucrările comisiei  să participle şi alte personae interesate, dacă este necesar;
d) participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce;
e) anunţă rezultatul votării în cadrul comisiei, pe baza datelor communicate de secretarul comisiei;
f) susţine în şedinţele consiliului avizele formulate de comisie.
Preşedintele comisiei exercită şi alte atribuţii referitoare la asifurarea organizatorică a activităţii comisiei, prevăzute de regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului sau stabilite de consiliu.
18.Secretarul comisiei specializate exercită următoarele atribuţii principale:
a) asistă preşedintele comisiei în asigurarea organizatorică a şedinţelor comisiei;
b) face apelul nominal şi ţine evidenţa prezenţei la şedinţe a membrilor comisiei;
c) numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei decizii şi asupra rezultatelor votării;
d) asigură redactarea avizelor, proceselor-verbale şi altor documente emise de comisia respectivă.
Secretarul comisiei îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului, precum şi însărcinările comisiei sau ale preşedintelui acesteia.
19.Ordinea de zi a şedinţei comisiei de specialitate se aprobă de membrii comisiei, la propunerea preşedintelui acesteia. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme suplimentare numai pînă la începerea şedinţei comisiei.
20.Prezenţa membrilor comisiei de specialitate la şedinţele acesteia este obligatorie. În caz de absenţă  a consilierului fără motive întemeiate de la 3 şedinţe consecutive ale comisiei de bază pentru el, preşedintele comisiei poate aplica acestuia sancţiunile ce ţin de competenţa sa sau poate propune consiliului aplicarea  altor sancţiuni prevăzute în regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului, inclusive excluderea consilierului din componenţa comisiei.Absenţa consilierului, precum şi sancţiunile propuse de preşedintele comisiei se consemnează în procesele-verbale ale şedinţelor respective ale comisiei.
21.Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează de către secretarul comisiei în procese-verbale. După încheierea şedinţei, procesul-verbal este semnat de preşedintele şi secretarul  comisiei.
Preşedintele comisiei poate permite ca procesele-verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte personae interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor-verbale întocmite în şedinţe închise.

T I T L U L  II

Şedinţele  consiliului  local

Capitolul I
Atribuţiile  preşedintelui  şedinţei
şi  ale  secretarului  consiliului

22.Consiliul local, alege prin vot deschis, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, pentru durata unei şedinţe, un preşedinte  care o prezidează, asistat de secretarul consiliului.Votarea este organizată de secretarul consiliului.
Rezultatul alegerii preşedintelui şedinţei  se consemnează  în procesul-verbal al şedinţei.
În fiecare  şedinţă, consiliul desemnează un consilier din cei prezenţi, care semnează decizia  consiliului în cazul în care preşedintele şedinţei se află în imposibilitatea de a o semna.
23.Preşedintele şedinţei exercită următoarele atribuţii principale:
a) conduce şedinţele consiliului;
b) supune votului consilierilor proiectele de decizii, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor “pro”, “contra” şi a abţinerilor;
c) semnează deciziile adoptate de consiliu, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul-verbal al  şedinţei;
d) asigură menţinerea ordinii  în cadrul şedinţelor şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor, aprobat de consiliu;
e) supune votului consilierilor în şedinţă orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului;
f) aplică, după caz, sancţiuni în limita competenţei sale sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni;
Preşedintele şedinţei îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului, precum şi însărcinările consiliului.
24.În cazul în care, pe parcursul şedinţei consiliului, preşedintele ales pentru şedinţa respectivă, inclusiv prima şedinţă (de constituire), nu îşi poate exercita atribuţiile sale, consiliul procedează la alegerea unui alt preşedinte al şedinţei, fapt care se consemnează în procesul-verbal al acesteia. În acest caz, procesul-verbal şi deciziile adoptate în cadrul întregii şedinţe sînt semnate de preşedintele nou-ales.
25.Secretarul consiliului participă, în mod obligatoriu, la şedinţele consiliului fără drept de vot.
Pe lîngă atribuţiile prevăzute de Legea privind administraţia publică locală, secretarului consiliului îi revin următoarele atribuţii principale referitor la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor consiliului:
a) asigură înştiinţarea consilierilor despre convocarea consiliului, iar la cererea primarului,  sau a cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi, organizează îndeplinirea şi a altor acţiuni necesare înştiinţării consilierilor şi convocării consiliului;
b) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat aferente şedinţei consiliului;
c) face apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor;
d) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui şedinţei, cu excepţia cazurilor cînd consiliul formează comisia pentru numărarea voturilor în anumite chestiuni de pe ordinea de zi supuse votării de consiliu;
e) informează,în caz de necessitate, preşedintele şedinţei, despre numărul de voturi necesar pentru adoptarea unei sau altei decizii a consiliului;
f) asigură întocmirea procesului-verbal al şedinţei, precum şi a dosarelor în care se păstrează materialele privind fiecare chestiune din ordinea de zi a şedinţei, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestira;
g) urmăreşte, ca la dezbaterea anumitor probleme şi la adoptarea deciţiilor asupra lor, să nu participle consilierii prezenţi la şedinţă care cad sub incidenţa art.25 din Legea privind administraţia publică locală, informează preşedintele despre asemenea situaţii şi face cunoscute consilierilor consecinţele prevăzute de lege în astfel de cazuri;
h) contrasemnează, în condiţiile legii, deciziile consiliului, cu excepţia deciziei de numire în funcţie a secretarului consiliului;
i) acordă consilierilor, precum şi acestora în calitate de membri ai comisiilor de specialitate, asistenţă şi sprijin în activitatea lor, inclusivla redactarea proiectelor de decizii sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliu.
Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege, de regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului, precum şi însărcinările consiliului privitor la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului.

Capitolul II

Desfăşurarea   şedinţelor

26. Ordinea de zi a şedinţei consiliului cuprinde numărul curent al chestiunii propuse consiliului spre examinare, denumirea chestiunii şi numele raportorului (coraportorului).
În înştiinţarea despre convocarea şedinţei, pe lîngă ordinea de zi, data, ora şi locul şedinţei,se indică modul de familiarizare a consilierului cu proiectele de decizii, cu avizele comisiilor de specialitate, cu rapoartele sau informaţiile conducătorilor subdiviziunilor subordinate, cu timpul acordat declaraţiilor politice, întrebărilor, petiţiilor şi altor probleme care se supun examinării în şedinţa consiliului.
Ordinea de zi a şedinţei consiliului se adduce la cunoştinţă locuitorilor unităţii administrative-teritoriale respective prin  panoul de informare.
27. Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea primarului, sau a consilierilor care au cerut convocarea consiliului în condiţiile art.20 din Legea privind administraţia publică locală şi se supune aprobării consiliului la începutul şedinţei.
28. Consilierii sînt obligaţi să participle la lucrările consiliului şi să îşi înregistreze prezenţa la secretarul consiliului.
Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să comunice  din timp despre absenţa sa şi motivele absenţei nemijlocit primarului sau secretarului. Primarul sau secretarul  sînt obligaţi să aducă la cunoştinţa consilierilor prezenţi în şedinţă informaţia  privind  absenţa  consilierului  respective.
29.Dacă  în  unitatea  administrative-teritorială  există  delegaţi  săteşti,  aceştea  vor  fi  invitaţi,  în  mod  obligatoriu,  la  şedinţele  consiliului  local.  Delegatul  sătesc  participă  la  discuţii  asupra  problemelor  din  ordinea  de  zi  fără drept  de  vot..
30. Dezbaterea  problemelor  se face  în  ordinea  strictă  în care acestea  sînt  înscrise  pe  ordinea de zi  aprobată.  Dezbaterea  începe  cu prezentarea  succintă  de către  raportor  a problemei  înscrise  pe  ordinea  de  zi  şi  a  proiectului  de  decizie  asupra  ei.  Raportorul  este,  de regulă,  consilierul care  a  iniţiat  proiectul respectiv.
Preşedintele  şedinţei  are dreptul să limiteze  durata  luărilor de cuvînt,  în funcţie  de obiectul dezbaterii.  În  acest  scop,  el poate  propune consiliului  spre aprobare durata de timp  ce va  fi oferită  fiecărui  vorbitor  precum şi durata totală  de dezbatere  a proiectului,  cu excepţia cazului  cînd  consiliul  la  începutul  şedinţei,  a adoptat  regulamentul de lucru al şedinţei consiliului.
În  cadrul dezbaterii  oricărei  probleme de pe ordinea de zi a şedinţei consiliului, consilierul îşi poate exprima opinia numai în cazul în care preşedintele şedinţei îi oferă cuvîntul. Consilierul este obligat ca în  luarea sa de cuvînt  să  se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.
31. Preşedintele şedinţei  permite oricînd unui consilier să răspundă la problema  care îl priveşte personal sau referitoare la regulament.
32. Preşedintele  şedinţei poate propune  încheierea  dezbaterii unor probleme puse în discuţia consiliului.  Propunerea  de încheiere  a dezbaterii se aprobă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.
33. Se interzice proferarea de insulte sau calomnii  la adresa consilierilor prezenţi la  şedinţă, precum  şi dialogul  dintre vorbitori  şi persoanele aflate în sală.
34. În cazul în care  desfăşurarea  lucrărilor este perturbată,  preşedintele şedinţei  poate  să întrerupă  desbaterile  şi să ceară  respectarea regulamentului ,  fiind  în drept:
a)  să cheme la ordine;
b) să retragă cuvîntul;
c) să dispună eliminarea din sală a persoanelor, altele decît consilierii, care împiedică  desfăşurarea lucrărilor.
35. Faţă de consilierii care,  în exerciţiul mandatului, au comis abateri  de la prevederile legislaţiei sau ale regulamentului,  consiliul poate decide, cu votul majorităţii consilierilor aleşi, aplicarea de sancţiuni,  în limita competenţei sale ori poate aplica următoarele sancţiuni:
a) avertisment;
b) eliminarea din sala de şedinţe.
36. Şedinţele consiliului se desfăşoară în limba moldovenească, limbă utilizată pe teritoriul unităţii  administrative-teritoriale respective.
Actele consiliului se întocmesc şi se adoptă în limba moldovenească, urmînd, după caz să fie traduse în limba rusă.

Capitolul  III

Elaborarea  proiectelor de decizii

37. Dreptul de iniţiere a proiectelor de decizii ale consiliului aparţine consilierilor. Propuneri vizavi  de elaborarea unor decizii  pot face primarul.  Primarul  participă  consultativ la întocmirea deciziilor de comun acord cu consiliul.
38. Proiectele de decizii vor fi însoţite de o notă informativă şi vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă.  În acest scop, secretarul consiliului  şi personalul de specialitate din primărie vor acorda asistenţă tehnică de specialitate.
Proietele  de decizii se prezintă în limba moldovenească, limbă utilizată  pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale  respective.
39. Proiectele de decizii se propun pentru a fi incluse în ordinea de zi a şedinţei de către primar,  consemnîndu-se  titlul  şi iniţiatorul proiectului   şi se aduc la cunoştinţa consilierilor imediat cu indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au  fost  remise  spre avizare şi cu invitaţia de a prezenta amendamente.
40. Proiectele de decizii cu materialele de însoţire se transmit spre avizare  comisiilor de specialitate ale consiliului,  compartimentelor de specialitate  ale primăriei şi serviciilor publice desconcentrate şi descentralizate în vederea  întocmirii unui raport.
Odată  cu transmiterea proiectelor de decizii se precizează   şi data prezentării raportului, informaţiei  şi  a avizului  cu condiţia ca raportul şi informaţia să fie remise şi comisiei de specialitate înainte de întocmirea de către aceasta a avizului.
Iniţiatorul  proiectului  de decizie   sau  a altor propuneri le poate retrage,  sau poate  renunţa, în orice moment,  la susţinerea lor pînă la înscrierea acestora în ordinea de zi.
41. Dup examinarea  proiectului   de decizii şi a propunerilor  compartimentuli de specialitate al primăriei şi ale serviciilor publice, comisia de specialitate a consiliului întocmeşte un raport cu privire la adoptarea, modificarea sau respecngerea lor.
Rapoartele, avizele se transmit secretarului consiliului, care va  dispune  măsurile corespunzătoare de remnitere a lor către primar şi către consilieri cel tîrziu pînă la data şedinţei consiliului.
42. Proiectele de decizii şi alte propuneri , însoţite de avizul de specialitate şi de raportul compartimentului de specialitate al primăriei şi al serviciilor publice, se înscriu pe ordinea de zi şi se supun  dezbaterii  şi votului consiliului în şedinţa ordinară a acestuia.

Capitolul IV

Procedura de vot

43.Votul consilierilor este individual şi nu poate fi transmis altei persoane.
Votul consilierului se exprimă public, prin ridicarea mîinii, în cadrul votării deschise.
Procedura  votării deschise poate fi efectuată şi prin apel nominal.
Consiliul poate decide votarea secretă, la propunerea preşedintelui şedinţei sau a unuia dintre consilieri, cu excepţia cazulzui în care, prin lege sau regulament, se stabileşte o anumită modalitate.
44.Votarea prin  apel nominal se desfăşoară în modul următor: preşedintele oferă explicaţii asupra obiectului votării şi sensului cuvintelor “pro” sau “contra”. Secretarul consiliului dă citire numelui şi prenumelui fiecărui consilier în ordine alfabetică. Consilierul nominalizat se ridică şi pronunţă cuvîntul “pro” sau “contra”, în funcţie de opţiunea sa.
45.Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletinele de vot.
Textul buletinelor de vot trebuie să fie clar şi precis. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot în care nu a fost exprimată opţiunea consilierului sau au fost folosite mai multe cuvinte decît cele prevăzute în prezentul punct pentru a-şi exprima opţiunea.
46.Deciziile se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, cu excepţia cazului în care, prin lege sau regulament, se cere o altă majoritate de voturi.
Dacă în sala de şedinţe este întrunit cvorumul necesar conform înregistrării, consiliul purcede la examinarea chestiunilor de pe ordinea de zi.
47.Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul-verbal al şedinţei să fie consemnat expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se conformeze acestei cerinţe.
48.Proiectele de decizii sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi supuse examinării acestuia în cadrul aceleiaşi şedinţe.

Capitolul V

Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor

49.Consilierii pot adresa întrebări, în scris sau oral, primarului, viceprimarului şi secretarului consiliului, şefilor serviciilor publice locale, precum şi altor persoane cu funcţie de răspundere invitate la şedinţa consiliului.
Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut. Cei  întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă  a consiliului.
50.Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un  fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia să răspundă în scris, pînă la următoarea şedinţă a consiliului, sau oral, la proxima şedinţă, potrivit  solicitării autorului interpelării.
51.Consilierii pit solicita informaţiile necesare serviciilor sau instituţiilor publice locale, iar acestea sînt obligate să le furnizeze în termen de cel mult 2 săptămîni, dacă legea nu prevede altfel.
Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral.
53.Activitatea consilierilor ce ţine de soluţionarea petiţiilor şi organizarea audienţei se efectuiază în corespundere cu Legea cu privire la petiţionare şi alte acte normative.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s