Decizii adoptate

DECIZIE nr.1/1
din 17 februarie 2012

Cu privire la executarea bugetului
primăriei Ineşti pe anul 2011.

Examinînd  executarea bugetului local pe anul 2011, se constată că în perioada de raport activitatea economico-financiară a autorităţii executive a fost îndreptată la executarea atribuţiilor funcţionale, realizarea  obiectivelor şi sarcinilor care rezultă din Hotărîrile şi directivele autorităţilor centrale, raionale, precum şi a deciziei consiliului sătesc privind aprobarea bugetului local pe anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare.
În rezultatul activităţilor în anul 2011, bugetul satului Ineşti a fost executat la partea venituri în sumă  4 301 294 lei, planul anual precizat pentru  anul 2011 cifrîndu-se la suma 4 336 650 lei. Din suma totală a veniturilor, transferurile constituie 3 923 023 lei, iar  378 271 lei, constituie veniturile proprii acumulate în teritoriu. Partea  de cheltuieli a bugetului local e îndeplinită în sumă de  4 586 560 lei.
Pe parcursul anului 2011, prioritar pentru autoritatea executivă a fost asigurarea funcţionării eficiente a instituţiilor bugetare din localitate, onorarea obligaţiunilor faţă de angajaţii bugetari prin achitarea salariilor acestora.
În temeiul celor expuse şi în conformitate cu prevederile art. 29 al. (4) al Legii Republicii Moldova privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003, art. 14 al. (2) lit. n) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, consiliul local Ineşti DECIDE:

1. Se ia act de raportul dnei Ludmila Nicov, contabilului şef a primăriei, privind executarea bugetului local pentru anul 2011.
2. Se aprobă raportul  pentru anul 2011 privind executarea bugetului local la venituri în sumă de  4 301 294 lei şi la cheltuieli  în sumă de  4 586 560 lei.
3. Primarul satului Ineşti d-na Manoli Ludmila, să asigure întreprinderea
măsurilor eficiente şi adecvate situaţiei reale create în  teritoriu întru  colectarea
deplină a veniturilor proprii  aprobate în bugetul local pentru anul 2012.
4.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama d-nei Manoli L., primarul satului.

DECIZIE nr.1/2
din 17 februarie 2012

Cu privire la precizarea bugetului local pe anul 2012.

Total membri ai consiliului – 11, din ei prezenţi – 9.
Absenţi: motivat –  (0)

În temeiul art. 27 al Legii privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16 octombrie 2003, art.14 al. (2) lit. n) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, art. 25 al. (1) al Legii privind statutul alesului local nr.768-XIV din 02.02.2000, consiliul local Ineşti DECIDE:

1. Se alocă din Soldul disponibil al primăriei format în urma executării bugetului mijloacelor bugetare pe anul 2011 suma de 119 240,25 lei pentru achitarea lucrărilor efectuate la reparaţia sediului primăriei.
Au votat : pro – 9, contra – 0, s-au abţinut – 0.

DECIZIE nr.1/3
din 17 februarie 2012

Cu privire la alocarea mijloacelor
din Fondul de rezervă al primăriei.

În conformitate cu art. 18 al. (2) al Legii privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003,  art. 14 al. (2) lit.n)  al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Regulamentul privind constituirea fondului de rezervă  al primăriei Ineşti şi utilizarea mijloacelor acestuia aprobat prin decizia consiliului sătesc nr.6/5 din 09.12.2005, consiliul local Ineşti DECIDE:

1. Se repartizează mijloacele financiare din fondul de rezervă al primăriei Ineşti ca ajutor unic:
–   3000 lei în legătură cu incendiul în gopodăria fam. Nichifor Maria;
–   3000 lei în legătură cu incendiul în gospodăria fam. Platon Vasile;
–   2000 lei în legătură cu incendiul în gospodăria fam. Popa Vera;
–  8 450 lei pentru menţionarea participanţilor la acţiunile de luptă din Transnistria şi Afganistan.
– 10 000 lei pentru sărbătoarea de 8 Martie (listele se anexează).
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarului satului Ineşti d-nei Manoli Ludmila.

DECIZIE nr.1/4
din 17 februarie 2012

Cu privire la cererea cet.Mereuţa Feodora,
despre instituirea  tutelei.

În temeiul art. 32, 33, 35 al Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06.06.2002, art. 112,113,115,142,143 al Codului familiei al Republicii Moldova nr.1316-XIV din 26.10.2000, art 14 al. (2) lit y)  al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006,  în baza cererii depuse de cet. Mereuţa Feodora,  consiliul  local DECIDE:

1. Se instituie  tutore cet.Mereuţa Feodora, a.n.1959, domiciliată în satul Ineşti, raionul Teleneşti asupra nepoatei  minore Botnari Cornelia, născută la 24.02.2008, pe perioada cit  mama este plecată la muncă peste hotare.
2. Nu se stabileşte plata indemnizaţiei.
3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama asistentului social,  Perju Angela.

DECIZIE nr.1/5
din 17 februarie 2012

Cu privire la cererea cet Tîrsîna Zinaida,
despre instituirea  tutelei.

În temeiul art. 32, 33, 35 al Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06.06.2002, art. 112,113,115,142,143 al Codului familiei al Republicii Moldova nr.1316-XIV din 26.10.2000, art 14 al. (2) lit y)  al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006,  în baza cererii depuse de cet. Tîrsîna Zinaida,  consiliul  local DECIDE:

1. Se instituie  tutore cet.Tîrsîna Zinaida, născută la 06.07.1950, domiciliată în satul Ineşti, raionul Teleneşti asupra nepoţilor minori Moraru Cătălina, născută la 26.04.2001 şi Moraru Vladislav, născut la 22.02.2006, pe perioada cît mama se va afla la muncă peste hotare.
2. Nu se stabileşte plata indemnizaţiei.
3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama asistentului social,  Perju Angela.

DECIZIE nr.1/7
din 17 februarie 2012

Cu privire la cererea cet.Druţa Maria,
despre instituirea  tutelei.

În temeiul art. 32, 33, 35 al Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06.06.2002, art. 112,113,115,142,143 al Codului familiei al Republicii Moldova nr.1316-XIV din 26.10.2000, art 14 al. (2) lit y)  al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006,  în baza cererii depuse de cet. Druţa Maria,  consiliul  local DECIDE:

1. Se instituie  tutore cet.Druţa Maria, născută la 28.08.1957, domiciliată în satul Ineşti, raionul Teleneşti asupra nepotului minor Druţă Ion, născut la 19.08.2007, pe perioada cît tatăl se va afla la muncă peste hotare.
2. Nu se stabileşte plata indemnizaţiei.
3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama asistentului social,  Perju Angela.

DECIZIE nr.1/6
din 17 februarie 2012

Cu privire la cererea cet.Fetescu Nina,
despre instituirea  tutelei.

În temeiul art. 32, 33, 35 al Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06.06.2002, art. 112,113,115,142,143 al Codului familiei al Republicii Moldova nr.1316-XIV din 26.10.2000, art 14 al. (2) lit y)  al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006,  în baza cererii depuse de cet. Fetescu Nina,  consiliul  local DECIDE:

1. Se instituie  tutore cet.Fetescu Nina, născută la 08.02.1951, domiciliată în satul Ineşti, raionul Teleneşti asupra nepotului minor Fetescu David, născut la 17.10.2008, pe perioada cît părinţii se vor  afla la muncă peste hotare.
2. Nu se stabileşte plata indemnizaţiei.
3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama asistentului social,  Perju Angela.
DECIZIE nr.1/8
din 17 februarie 2012

Cu privire la proprietatea unităţii
administrativ-teritoriale.

În temeiul art.77 al Legii privind administraţia publică locală nr 436-XVI din 28 decembrie 2006, art. 5 al. (3) lit.e) al Legii privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor nr. 91-XVI din 5 aprilie 2007, art.4,5 al Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25 februarie 1998, Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr.121-XVI din 4 mai 2007, consiliul local Ineşti  DECIDE:
2.    Se formează bunul imobil în intravilanul satului Ineşti terenul cu  nr.
8933207126 – suprafaţa 0,0281 ha, destinaţia construcţie.
2. Se declară proprietate publică din domeniul privat  terenul cu nr. 8933207126 – suprafaţa 0,0281 ha, destinaţia construcţie.
3. Primarul  satului Ineşti, dna Manoli Ludmila, să înregistreze dreptul de proprietate asupra terenului la OCT Teleneşti în termenii prevăzuţi de legislaţie.

DECIZIE nr.1/9
din 17 februarie 2012

Cu privire la completarea deciziei 12/3 din 15 decembrie 2011.

În legătură cu modificarea şi completarea art.280 al Codului fiscal efectuată în baza Legii nr.267  din 23.12.2011, în temeiul art. 63 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003,  Legii nr. 1056-XIV din 16.06.2000 privind punerea în aplicare a Titlului VI din Codului fiscal modificată prin  Legea nr.128 din 18.06.2010, art.9. art.14 al.(2) lit.a) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, consiliul sătesc Ineşti   DECIDE:

1. Se completează decizia consiliului local Ineşti nr.12/3 din 15 decembrie 2011 după cum urmează:
după pct.2.3 se indroduce un punct nou 2.4 cu următorul conţinut:
–  pentru terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele cota constituie 0,2 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;

DECIZIE nr.1/10
din 17 februarie 2012

Cu privire la transmiterea în subarendă a
terenului cu nr. cadastral 8933104402

Luînd în consideraţie faptul că, între Illiescu Vitalie şi Caşciuc Alexandru este acord de transmitere în subarendă a  terenului cu nr. cadastral 8933104402, conform art. 18 al Legii nr.198-XV din 15.05.2003 cu privire la arenda în agricultură, Hotărîrea Guvernului nr.72 din 30.01.2004 privind implementarea Legii cu privire  la arenda în agricultură,  Legea nr. 435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, art.77 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Legea nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, consiliul sătesc Ineşti   DECIDE:

1.  Nu se acceptă transmiterea în subarendă a terenului cu nr. cadastral 8933104402 (bazin acvatic) cu suprafaţa de 5,34 ha.
2. Se pune în sarcina secretarului consiliului de a aduce la cunoştinţa persoanelor cointeresate prezenta decizie.

Au votat: pro – 0, contra- 9, s-au abţinut – 0

DECIZIE nr.2/1
din 30 martie 2012

Cu privire la desfăşurarea acţiunilor
de înverzire şi salubrizare  a localităţii.

În scopul ameliorării situaţiei ecologice şi sanitare în localitate, amenajării şi întreţinerii fîntînilor şi izvoarelor, altor surse de aprovizionare cu apă potabilă, de plantare a arborilor în cadrul desfăşurării acţiunilor de amenajare, salubrizare a localităţii, în conformitate cu art. 14 al.(2) lit.o,p) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, art.4 al.(1) lit. b,f) al Legii privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006, Legea Republicii Moldova nr. 1041-XIV din 15 iunie 2000 “Pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate”, Decizia Consiliului  Raional Teleneşti nr.1/13 din 24.02.2012 „Cu privire la acţiunea de înverzire şi salubrizare a teritoriului raionului”, consiliul local Ineşti DECIDE:

1. Se aprobă Programul pentru petrecerea acţiunii ecologice de înverzire şi salubrizare a teritoriului (se anexează).
2. Primăria satului, în persoana primarului L Manoli, direcţia şcolii, director.V. Druţa, să mobilizeze populaţia satului, colectivul profesoral şi de elevi al şcolii la desfăşurarea acţiunii de înverzire şi salubrizare a teritoriului acordînd atenţie deosebită la curăţenia drumurilor, îndeosebi cele principale, terenurilor adiacente  instituţiilor bugetare, obiectelor de menire socială şi întreprinderilor din teritoriu, malurilor rîpilor  şi  asigurarea  monitorizării  acţiunii în cauză.
3. Mijloacele la procurarea puieţilor pentru înverzire şi efectuarea lucrărilor de salubrizare, lichidarea gunoiştelor apărute spontan, amenajarea gunoiştelor autorizate se vor aloca de la  grupa 15.02.179  „Amenajarea teritoriului” art. 131 al. 05.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarului satului Ineşti d-nei Ludmila Manoli.

Preşedintele şedinţei                                                        Druţa Trifan

Secretarul consiliului                                                       Darii Natalia

DECIZIE nr.2/2
din 30 martie 2012

Cu privire la precizarea bugetului local pe anul 2012

În temeiul art. 27 al Legii privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16 octombrie 2003, art.14 al. (2) lit. n) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, consiliul local Ineşti DECIDE:

1. Se alocă din Soldul disponibil al primăriei:
– 10 mii lei pentru reparaţia capitală a tavanului din sufragerie şi o sală de grupă de la instituţia preşcolară;
– 5 mii lei pentru reparaţia la căminul de cultură;
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarului satului Ineşti d-nei Ludmila Manoli.

Preşedintele şedinţei                                                        Druţa Trifan

Secretarul consiliului                                                       Darii Natalia

DECIZIE nr.2/3
din 30 martie 2012

Cu privire la alocarea mijloacelor
din Fondul de rezervă al primăriei.

În conformitate cu art. 18 al. (2) al Legii privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003,  art. 14 al. (2) lit.n)  al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Regulamentul privind constituirea fondului de rezervă  al primăriei Ineşti şi utilizarea mijloacelor acestuia aprobat prin decizia consiliului sătesc nr.6/5 din 09.12.2005, consiliul local Ineşti DECIDE:

1.    Se repartizează mijloace financiare din fondul de rezervă al primăriei Ineşti:
–  1500  lei văduvelor participanţilor la cel de-al doilea război mondial şi un participant la acţiunile militare din Ungaria cu prilejul Zilei de 9 Mai(Sericova Dina, Sofronescu Zinaida, Şoltoian Varvara, Mereuţa Ana; Arvientii Vasile);
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarului satului Ineşti  d-nei Ludmila Manoli.

Preşedintele şedinţei                                                        Druţa Trifan

Secretarul consiliului                                                       Darii Natalia

DECIZIE nr.2/4
din 30 martie 2012

Cu privire la aprobarea planului strategic
de dezvoltare socio-economică şi de mediu
al satului Ineşti pe anii 2012-2017.

În conformitate cu art.14 al.(2) lit. m) al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XV din 28 decembrie 2006, Legea privind Statutul-cadru al satului (comunei), oraşului (municipiului) nr. 436-XV din 06 noiembrie 2003, consiliul local Ineşti DECIDE:

1.    Se aprobă Planul strategic de dezvoltare socio-economică şi de mediu al satului Ineşti pe anii 2012-2017.
2.  Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama primarului
d-nei Ludmila Manoli.

Preşedintele şedinţei                                                        Druţa Trifan

Secretarul consiliului                                                       Darii Natalia

DECIZIE nr.2/5
din 30 martie 2012

Cu privire la vînzarea terenului
aferent APCACOOP Teleneşti.

Examinînd cererea de către Cooperativa de consum APCACOOP Teleneşti, în conformitate  cu art.14 al. (2) lit. b)  art. 76 al  Legii privind  administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, art. 3 al. (2,3) art 5 al Legii privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr.1308-XIII din 25.07.1997, art. 1 al.(5) al Legii cu privire la proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale nr. 523-XIV din 16.07.1999, Legea privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor nr. 91-XVI din  05.04.2007, Extrasul  din Registrul bunurilor imobile pentru efectuarea tranzacţiilor, consiliul local Ineşti DECIDE:

1. Se acceptă vînzarea terenului aferent imobilului care aparţine cu drept de proprietate Cooperativei de consum APCACOOP Teleneşti cu  suprafaţa de 0,0281(zero întreg zero două sute opt zeci şi unu) ha şi preţul de vînzare  de  842,13 (opt sute patru zeci şi doi) 13 lei .
2. Perfectarea setului de acte  necesare pentru vînzarea terenului se pune în seama specialistului pentru reglementarea proprietăţii funciare dl Grigore Bunescu.

Preşedintele şedinţei                                                        Druţa Trifan

Secretarul consiliului                                                       Darii Natalia

DECIZIE nr. 2/6
din 30 martie 2012

Cu privire la proprietatea
unităţii administrativ-teritoriale.

În conformitate cu art. 77 al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, art. 5 al. (3) lit. e) al Legii privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor nr. 91-XVI din 05 aprilie 2007, art. 4,5  al Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998, Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr.121-XVI din 04.05.2007,  consiliul local  DECIDE:
1. Se declară proprietate publică din domeniul privat terenul cu numărul cadastral 8933104402 cu suprafaţa de 5,34(cinci întreg trei zeci şi patru) ha, din extravilanul satului Ineşti, destinaţia  bazin acvatic.
2. Primarul satului Ineşti d-na Ludmila Manoli să înregistreze dreptul de proprietate asupra terenurilor la OCT  Teleneşti  în termenii prevăzuţi de legislaţie.

Preşedintele şedinţei                                                        Druţa Trifan

Secretarul consiliului                                                       Darii Natalia

DECIZIE nr.2/7
din 30 martie 2012

Cu privire la cererea cet.Paladuţa Varvara,
despre instituirea  tutelei.

În temeiul art. 32, 33, 35 al Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06.06.2002, art. 112,113,115,142,143 al Codului familiei al Republicii Moldova nr.1316-XIV din 26.10.2000, art 14 al. (2) lit y)  al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006,  în baza cererii depuse de cet.Paladuţa Varvara,  consiliul  local DECIDE:

1. Se instituie  tutore cet.Paladuţa Varvara, a.n.1943, domiciliată în satul Ineşti, raionul Teleneşti asupra nepotului minor Legaci Dan, născut la 31.12.2004, pe perioada cit  mama este plecată la muncă peste hotare.
2. Nu se stabileşte plata indemnizaţiei.
3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama asistentului social,  Perju Angela.

Preşedintele şedinţei                                                        Druţa Trifan

Secretarul consiliului                                                       Darii Natalia

DECIZIE nr.2/8
din 30 martie 2012

Cu privire la acţiunile de prevenire
şi combatere a narcomaniei şi
narcobusinessului la nivel local

În conformitate cu art. 14 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006,consiliul local Ineşti DECIDE:

1. Se ia act de informaţia prezentată de ofiţerul operativ de sector Raru Ion.
2. Se pune în sarcina ofiţerului operativ de sector dl Ion Raru, ţinerea la control şi neadmiterea cazurilor de narcomanie în rîndurile adolescenţilor şi tinerilor.

Preşedintele şedinţei                                                        Druţa Trifan

Secretarul consiliului                                                       Darii Natalia

DECIZIE nr.2/9
din 30 martie 2012

Cu privire la confirmarea în funcţie
a funcţionarului public debutant
Avînd în vedere, expirarea perioadei de probă  a funcţionarului public debutant, obţinerea  calificativului de evaluare  „bine” obţinut pentru perioada de probă, Fişa de evaluare, în conformitate cu art. 31 alin. (5) lit. a), art. 33 alin. (1) lit. (c)  a Legii cu privire la funcţia publică
şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008 a Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11.03.2009, conducîndu-ma de art. 29 alin. (1) lit. c), art. 32 alin (3) a Legii privind Administraţia Publică Locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 şi pe Decizia 10/2 din 12 septembrie 2011 a Consiliului Local Ineşti DECIDE::

1. Se confirmă în funcţia de secretar al consiliului local Ineşti, începînd cu 12.03.2012 (funcţionar public de conducere)
2. Se conferă funcţionarului public debutant, doamna Darii Natalia, gradul de calificare consilier de stat de clasa III-a.
Temei: Calificativul de evaluare „bine” obţinut pentru perioada de probă, Fişa de evaluare.

Am luat cunoştinţă:  _______________________

Preşedintele şedinţei                                                        Druţa Trifan

Secretarul consiliului                                                       Darii Natalia

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s