Proces-verbal Nr.1

PROCES-VERBAL nr. 1
din 17 februarie 2012

al  şedinţei consiliului
local Ineşti.

Total membri ai consiliului –  11,  din ei prezenţi – 9  .
Absenţi: motivat – 0, nemotivat – 2 (Şoltoianu Ion, Ţurcan Vasile).

Preşedintele   şedinţei  Mereuţa Alexei.

AU VOTAT: pro – 9 ,    contra – 0 ,     s-au abţinut – 0.

În conformitate cu art. 20 (1)  al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, consiliul local a desemnat consilierul Caşciuc Alexandru, care va  semna deciziile consiliului în cazul în care preşedintele şedinţei se va afla în imposibilitatea de a le semna.

AU VOTAT: pro – 9,   contra – 0 ,     s-au abţinut – 0.

ORDINEA DE  ZI:

1. Cu privire la executarea bugetului  primăriei Ineşti pe anul 2011.
Raportor: Nicov Ludmila, contabil şef.
2. Cu privire la precizarea bugetului local pe anul 2012.
Raportor:Nicov Ludmila,contabil şef.
3. Cu privire la alocarea mijloacelor din Fondul de rezervă al primăriei.
Raportor:Manoli Ludmila, primar.
4. Cu privire la cererea cet.Mereuţa Feodora, despre instituirea  tutelei.
Raportor: Perju Angela, asistent social.
5. Cu privire la cererea cet. Tîrsîna Zinaida, despre instituirea  tutelei.
Raportor: Perju Angela, asistent social.
6. Cu privire la cererea cet. Fetescu Nina, despre instituirea  tutelei.
Raportor: Perju Angela, asistent social.
7. Cu privire la cererea cet.Druţa Maria, despre instituirea  tutelei.
Raportor: Perju Angela, asistent social.
8. Cu privire la proprietatea unităţii administrativ-teritoriale.
Raportor: Bunescu Grigore, specealist funciar.
9. Cu privire la completarea deciziei 12/3 din 15 decembrie 2011.
Raportor: Darii Natalia, secretar.
10. Cu privire la transmiterea în subarendă a terenului cu nr. cadastral 8933104402
Raportor:Manoli Ludmila, primar.
AU VOTAT: pro – 9 ,   contra – 0,     s-au abţinut – 0 .

I. S-A EXAMINAT: Cu privire la executarea bugetului  primăriei Ineşti pe anul 2011.

(raportul se anexează).
D-na Nicov prezintă raportul privind executarea bugetului primăriei Ineşti pe anul 2011.

S-A DECIS:
Examinînd  executarea bugetului local pe anul 2011, se constată că în perioada de raport activitatea economico-financiară a autorităţii executive a fost îndreptată la executarea atribuţiilor funcţionale, realizarea  obiectivelor şi sarcinilor care rezultă din Hotărîrile şi directivele autorităţilor centrale, raionale, precum şi a deciziei consiliului sătesc privind aprobarea bugetului local pe anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare.
În rezultatul activităţilor în anul 2011, bugetul satului Ineşti a fost executat la partea venituri în sumă  4 301 294 lei, planul anual precizat pentru  anul 2011 cifrîndu-se la suma 4 336 650 lei. Din suma totală a veniturilor, transferurile constituie 3 923 023 lei, iar  378 271 lei, constituie veniturile proprii acumulate în teritoriu. Partea  de cheltuieli a bugetului local e îndeplinită în sumă de  4 586 560 lei.
Pe parcursul anului 2011, prioritar pentru autoritatea executivă a fost asigurarea funcţionării eficiente a instituţiilor bugetare din localitate, onorarea obligaţiunilor faţă de angajaţii bugetari prin achitarea salariilor acestora.
În temeiul celor expuse şi în conformitate cu prevederile art. 29 al. (4) al Legii Republicii Moldova privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003, art. 14 al. (2) lit. n) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, consiliul local Ineşti DECIDE:

1. Se ia act de raportul dnei Ludmila Nicov, contabilului şef a primăriei, privind executarea bugetului local pentru anul 2011.
2. Se aprobă raportul  pentru anul 2011 privind executarea bugetului local la venituri în sumă de  4 301 294 lei şi la cheltuieli  în sumă de  4 586 560 lei.
3. Primarul satului Ineşti d-na Manoli Ludmila, să asigure întreprinderea
măsurilor eficiente şi adecvate situaţiei reale create în  teritoriu întru  colectarea
deplină a veniturilor proprii  aprobate în bugetul local pentru anul 2012.
4.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama d-nei Manoli L., primarul satului.

AU VOTAT: pro – 9,  contra – 0,  s-au  abţinut – 0.

II. S-A EXAMINAT: Cu privire la precizarea bugetului local pe anul 2012.

D-na Nicov aduce argumente privind veniturile bugetului local pe anul 2012. Din soldul disponibil al primăriei cere să se aloce suma de 119 300 lei pentru reparaţia sediului primăriei. Cheltuieli neprăvăzute care au avut loc în luna noiembrie, cînd a fost preconizată întîlnirea cu dl. prim-ministru Vladimir Filat.

S-A DECIS:
În temeiul art. 27 al Legii privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16 octombrie 2003, art.14 al. (2) lit. n) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, art. 25 al. (1) al Legii privind statutul alesului local nr.768-XIV din 02.02.2000, consiliul local Ineşti DECIDE:

Se alocă din Soldul disponibil al primăriei format în urma executării bugetului mijloacelor bugetare pe anul 2011 suma de 119 300lei pentru achitarea lucrărilor efectuate la reparaţia sediului primăriei.

AU VOTAT: pro – 9,  contra – 0,  s-au  abţinut – 0.

III. S-A EXAMINAT: . Cu privire la alocarea mijloacelor din Fondul de rezervă al primăriei.

A INFORMAT: Manoli Ludmila, primar, a propus ca din Fondul de rezervă a primăriei să fie alocate ca ajutor unic următoarele sume:
–   3000 lei în legătură cu incendiul în gopodăria fam. Nichifor Maria;
–   3000 lei în legătură cu incendiul în gospodăria fam. Platon Vasile;
–   2000 lei în legătură cu incendiul în gospodăria fam. Popa Vera;
–  8 450 lei pentru menţionarea participanţilor la acţiunile de luptă din Transnistria şi Afganistan.
– 10 000 lei pentru sărbătoarea de 8 Martie (listele se anexează).

AU LUAT CUVÎNTUL: Mereuţa Alexei – aduce argumente că într-adevăr aceste incendii au adus prejudicii foarte mari la fam. Nichifor şi fam. Platon, dar din Fondul de rezervă pe care îl are primăria să li se dea cîte 3 000 lei, ştim că este foarte puţin pentru ei dar să contribuim cu ceea ce avem şi putem.

S-A DECIS:
În conformitate cu art. 18 al. (2) al Legii privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003,  art. 14 al. (2) lit.n)  al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Regulamentul privind constituirea fondului de rezervă  al primăriei Ineşti şi utilizarea mijloacelor acestuia aprobat prin decizia consiliului sătesc nr.6/5 din 09.12.2005, consiliul local Ineşti DECIDE:
1. Se repartizează mijloacele financiare din fondul de rezervă al primăriei Ineşti ca ajutor unic:
–   3000 lei în legătură cu incendiul în gopodăria fam. Nichifor Maria;
–   3000 lei în legătură cu incendiul în gospodăria fam. Platon Vasile;
–   2000 lei în legătură cu incendiul în gospodăria fam. Popa Vera;
–  8 450 lei pentru menţionarea participanţilor la acţiunile de luptă din Transnistria şi Afganistan.
– 10 000 lei pentru sărbătoarea de 8 Martie (listele se anexează).
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarului satului Ineşti d-nei Manoli Ludmila.

AU VOTAT: pro – 9,  contra – 0,  s-au  abţinut – 0.

IV. S-A EXAMINAT: Cu privire la cererea cet.Mereuţa Feodora, despre instituirea  tutelei

A INFORMAT: Perju Angela, asistent social.
Din partea cet. Mereuţa Feodora a fost depusă cerere pentru instituirea tutelei asupra nepoatei minore, Botnari Cornelia, născută la 24.02.2008, rămas fără supraveghere părintească din cauză  că,  părinţii sînt în divorţ şi sînt plecaţi ambii peste hotare. Mama copilului, Botnari Alina, a depus cerere pentru a fi instituită tutela mamei Mereuţa Feodora pe perioada aflării ei peste hotare.

S-A DECIS:
În temeiul art. 32, 33, 35 al Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06.06.2002, art. 112,113,115,142,143 al Codului familiei al Republicii Moldova nr.1316-XIV din 26.10.2000, art 14 al. (2) lit y)  al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006,  în baza cererii depuse de cet. Mereuţa Feodora,  consiliul  local DECIDE:

1. Se instituie  tutore cet.Mereuţa Feodora, a.n.1959, domiciliată în satul Ineşti, raionul Teleneşti asupra nepoatei  minore Botnari Cornelia, născută la 24.02.2008, pe perioada cit  mama este plecată la muncă peste hotare.
2. Nu se stabileşte plata indemnizaţiei.
3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama asistentului social,  Perju Angela.

AU VOTAT: pro – 9,  contra – 0,  s-au  abţinut – 0.

V. S-A EXAMINAT: Cu privire la cererea cet. Tîrsîna Zinaida, despre instituirea  tutelei.

A INFORMAT: Perju Angela, asistent social.

Din partea cet. Tîrsîna Zinaida a fost depusă cerere pentru instituirea tutelei asupra nepoţilor minori, Moraru Cătălina, născută la 26.04.2001 şi Moraru Vladislav, născut la 22.02.2006 rămas fără supraveghere părintească din cauză  că,  părinţii sînt în divorţ şi mama este plecată peste hotare. În urma desfacerii căsătoriei copii au rămas cu mama. Moraru Lucia a depus cerere către consiliul local   pentru a-i fi instituită tutela mamei Tîrsîna Zinaida, pe perioada aflării ei peste hotare.

S-A DECIS:
În temeiul art. 32, 33, 35 al Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06.06.2002, art. 112,113,115,142,143 al Codului familiei al Republicii Moldova nr.1316-XIV din 26.10.2000, art 14 al. (2) lit y)  al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006,  în baza cererii depuse de cet.Tîrsîna Zinaida,  consiliul  local DECIDE:

1. Se instituie  tutore cet.Tîrsîna Zinaida, născută la 06.07.1950, domiciliată în satul Ineşti, raionul Teleneşti asupra nepoţilor minori Moraru Cătălina, născută la 26.04.2001 şi Moraru Vladislav, născut la 22.02.2006, pe perioada cît mama se va afla la muncă peste hotare.
2. Nu se stabileşte plata indemnizaţiei.
3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama asistentului social,  Perju Angela.

AU VOTAT: pro – 9,  contra – 0,  s-au  abţinut – 0.

VI. S-A EXAMINAT: Cu privire la cererea cet. Fetescu Nina, despre instituirea  tutelei

A INFORMAT: Perju Angela, asistent social.

Familia Fetescu Dumitru şi Diana au hotărît să plece la muncă peste hotare şi avînd copil minor, Fetescu David, născut la 17.10.2008, ambii au dat acordul ca copilul să rămînă în grija bunicii pe perioada cît se vor afla la muncă peste hotare. Din partea bunicii, Fetescu Nina, născută la 08.02.1951, domiciliată în satul Ineşti, a fost depusă cerere pentru instituirea tutelei.

S-A DECIS:
În temeiul art. 32, 33, 35 al Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06.06.2002, art. 112,113,115,142,143 al Codului familiei al Republicii Moldova nr.1316-XIV din 26.10.2000, art 14 al. (2) lit y)  al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006,  în baza cererii depuse de cet. Fetescu Nina,  consiliul  local DECIDE:

1. Se instituie  tutore cet.Fetescu Nina, născută la 08.02.1951, domiciliată în satul Ineşti, raionul Teleneşti asupra nepotului minor Fetescu David, născut la 17.10.2008, pe perioada cît părinţii se vor  afla la muncă peste hotare.
2. Nu se stabileşte plata indemnizaţiei.
3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama asistentului social,  Perju Angela.

AU VOTAT: pro – 9,  contra – 0,  s-au  abţinut – 0.

VII. S-A EXAMINAT: . Cu privire la cererea cet.Druţa Maria, despre instituirea  tutelei

A INFORMAT: Perju Angela, asistent social

Familia Druţa Ghenadie şi Cristina la moment se află în proces de divorţ.  Au la întreţinere doi copii minori, Druţa Daniela şi Druţa Ion născut la 19.08.2007. Mama de cîţiva ani este plecată la muncă în Italia lăsînd copii în grija tatălui. La moment Daniela nu se află pe teritoriul satului Ineşti, este lăsată în grija rudelor din satul Ratuş. Din lipsa mijloacelor financiare tatăl a fost nevoit să plece peste hotare lăsînd în grija mamei sale Druţa Maria, copilul minor Druţa Ion. Din partea tatălui şi a bunicii copilului a parvenit cerere privind  instituirea tutelei.

S-A DECIS:
În temeiul art. 32, 33, 35 al Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06.06.2002, art. 112,113,115,142,143 al Codului familiei al Republicii Moldova nr.1316-XIV din 26.10.2000, art 14 al. (2) lit y)  al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006,  în baza cererii depuse de cet. Druţa Maria,  consiliul  local DECIDE:

1. Se instituie  tutore cet.Druţa Maria, născută la 28.08.1957, domiciliată în satul Ineşti, raionul Teleneşti asupra nepotului minor Druţă Ion, născut la 19.08.2007, pe perioada cît tatăl se va afla la muncă peste hotare.
2. Nu se stabileşte plata indemnizaţiei.
3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama asistentului social,  Perju Angela.

AU VOTAT: pro – 9,  contra – 0,  s-au  abţinut – 0.

VIII. S-A EXAMINAT: Cu privire la proprietatea unităţii administrativ-teritoriale.

A INFORMAT: Bunescu Grigore, speacialist pentru reglementarea serviciului funciar.
Dl Grigore aduce la cunoştinţă că prima etapă ar trebui să fie formarea ca bun imobil în proprietatea primăriei, apoi  declararea ca proprietate publică din domeniul privat .

S-A DECIS:
În temeiul art.77 al Legii privind administraţia publică locală nr 436-XVI din 28 decembrie 2006, art. 5 al. (3) lit.e) al Legii privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor nr. 91-XVI din 5 aprilie 2007, art.4,5 al Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25 februarie 1998, Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr.121-XVI din 4 mai 2007, consiliul local Ineşti  DECIDE:
1.    Se formează bunul imobil în intravilanul satului Ineşti terenul cu  nr.
8933207126 – suprafaţa 0,0281 ha, destinaţia construcţie.
2. Se declară proprietate publică din domeniul privat  terenul cu nr. 8933207126 – suprafaţa 0,0281 ha, destinaţia construcţie.
3. Primarul  satului Ineşti, dna Manoli Ludmila, să înregistreze dreptul de proprietate asupra terenului la OCT Teleneşti în termenii prevăzuţi de legislaţie.

AU VOTAT: pro – 9,  contra – 0,  s-au  abţinut – 0.

IX. S-A EXAMINAT: Cu privire la completarea deciziei 12/3 din 15 decembrie 2011.

A INFORMAT: Darii Natalia- secretarul consiliului local.
Luni pe 13 februarie în incinta Consiliului Raional a avut loc un seminar pentru toţi secretarii din administraţia publică locală, unde  d-na Maria de la Inspectoratul Fiscal a adus la cunoştinţă modificările apărute în Monitorul Oficial din 13 ianuarie 2012. Completările la decizia cu privire la stabilirea şi punerea în aplicarea a taxelor locale pe teritoriul localităţii, se stabileşte cota pentru terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele. Cota maximă este de 0,3 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare şi cota minimă este de 0,1% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare. Pentru localitatea noastră s-a propus să fie o cotă de 0,2 % , ea fiind una din cotele de mijloc.

S-A DECIS:
În legătură cu modificarea şi completarea art.280 al Codului fiscal efectuată în baza Legii nr.267  din 23.12.2011, în temeiul art. 63 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003,  Legii nr. 1056-XIV din 16.06.2000 privind punerea în aplicare a Titlului VI din Codului fiscal modificată prin  Legea nr.128
din 18.06.2010, art.9. art.14 al.(2) lit.a) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, consiliul sătesc Ineşti   DECIDE:
1. Se completează decizia consiliului local Ineşti nr.12/3 din 15 decembrie 2011 după cum urmează:
după pct.2.3 se indroduce un punct nou 2.4 cu următorul conţinut:
–  pentru terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele cota constituie 0,2 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;

AU VOTAT: pro – 9,  contra – 0,  s-au  abţinut – 0.

X. S-A EXAMINAT: Cu privire la transmiterea în subarendă a terenului cu nr. cadastral 8933104402

A INFORMAT: Manoli Ludmila, primar.
D-na Manoli le-a adus la cunoştinţă contractul semnat între proprietarul iazului dl. Iliescu şi dl. Caşciuc.

A luat cuvîntul: Mereuţa Alexei- propunerea pe care pot să v-o propun este de-a rezilia contractul cu dl. Iliescu deoarece ca proprietari ai lacului “La toc” figurează pe acte patru persoane dar contractul este semnat doar dintre dl. Iliescu şi dl. Caşciuc dar celelalte trei persoane tot sînt proprietari ai acestui lac. O cauză ar mai putea fi neachitarea la timp a impozitelor,care nici pînă în ziua de azi nu au fost achitate. Toate aceste lucruri vorbesc că aceşti proprietari nu au o atîrnare serioasă faţă de lucrul încredinţat.

S-A DECIS:
Luînd în consideraţie faptul că, între Illiescu Vitalie şi Caşciuc Alexandru este acord de transmitere în subarendă a  terenului cu nr. cadastral 8933104402, conform art. 18 al Legii nr.198-XV din 15.05.2003 cu privire la arenda în agricultură, Hotărîrea Guvernului nr.72 din 30.01.2004 privind implementarea Legii cu privire  la arenda în agricultură,  Legea nr. 435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, art.77 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Legea nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, consiliul sătesc Ineşti   DECIDE:

1.  Nu se acceptă transmiterea în subarendă a terenului cu nr. cadastral 8933104402 (bazin acvatic) cu suprafaţa de 5,34 ha.
2. Se pune în sarcina secretarului consiliului de a aduce la cunoştinţa persoanelor cointeresate prezenta decizie.

AU VOTAT:  pro – 0, contra- 9, s-au abţinut – 0

Preşedintele şedinţei                                                        Mereuţa Alexei

Secretarul consiliului                                                       Darii Natalia

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s