Proces-verbal Nr.2

PROCES-VERBAL nr. 2
din 30 martie 2012

al  şedinţei consiliului
local Ineşti.

Total membri ai consiliului –  11,  din ei prezenţi –  7 .
Absenţi: motivat – 2 (Botnari Maria, Caşciuc Alexandru), nemotivat – 2 (Ţurcan Vasile, Mereuţa Alexei).

Preşedintele   şedinţei  Druţa Trifan.

AU VOTAT: pro –7 ,    contra – 0 ,     s-au abţinut – 0.

În conformitate cu art. 20 (1)  al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, consiliul local a desemnat consilierul Druţa Elena, care va  semna deciziile consiliului în cazul în care preşedintele şedinţei se va afla în imposibilitatea de a le semna.

AU VOTAT: pro – 7,   contra – 0 ,     s-au abţinut – 0.

ORDINEA DE  ZI:

1. Cu privire la desfăşurarea acţiunilor de înverzire şi salubrizare  a localităţii.
Raportor: Manoli Ludmila, primar.
2. Cu privire la precizarea bugetului local pe anul 2012.
Raportor: Manoli Ludmila, primar.
3. Cu privire la alocarea mijloacelor din Fondul de rezervă al primăriei.
Raportor: Manoli Ludmila, primar.
4. Cu privire la aprobarea Planului strategic de dezvoltare socio-economică a satului Ineşti pe anii 2012-2017.
Raportor:RoşcaEugenia, coordonator pentru elaborare.
5. Cu privire la vînzarea terenului aferent APCACOOP Teleneşti.
Raportor: Bunescu Grigore, specialist funciar.
6. Cu privire la proprietatea unităţii administrativ-teritoriale.
Raportor: Manoli Ludmila, primar.
7. Cu privire la cererea cet. Paladuţa Varvara, despre instituirea  tutelei.
Raportor: Perju Angela, asistent social.
8. Cu privire la acţiunile de prevenire şi combatere a narcomaniei şi narcobusinessului la nivel local.
Raportor: Raru Ion, ofiţer operativ de sector.
9. Cu privire la confirmarea în funcţie a funcţionarului public debutant
Raportor: Manoli Ludmila, primar.

AU VOTAT: pro – 7 ,   contra – 0,     s-au abţinut – 0 .

I. S-A EXAMINAT:  Cu privire la desfăşurarea acţiunilor de înverzire şi salubrizare  a localităţii.
Dna Ludmila Manoli informează referitor la acţiunile de înverzire şi salubrizare.
Planul conţinînd nouă puncte şi sunt nişte puncte vaste. Primăria vrea să mobilizeze locuitorii satului ca pîna la sărbătoarea de Paşte să se facă ordine la fiecare în teritoriul subordonat. Dna primar a vorbit cu serviciul „Drumuri” să arendeze o unitate tehnică şi să se facă ordine la gunoiştele publice. În localitate mai sunt şi alte probleme, legate de canalizare şi apă, împreună cu medicina primară din localitate ne vom implica în desfăşurarea ordinei publice.
Banii vor fi alocaţi din cei 42 000 lei din amenajarea teritoriului:
–    pentru amenajarea gunoiştelor, cele care au apărut spontan;
–    pentru procurarea arbuştilor de trandafir;
–    pentru procurarea copacilor preconizaţi pentru sădire.
A fost dată propunere de-a fi sădiţi copaci de tei pe marginea traseului central şi pe marginea gardului la grădiniţă.

S-A DECIS:
În scopul ameliorării situaţiei ecologice şi sanitare în localitate, amenajării şi întreţinerii fîntînilor şi izvoarelor, altor surse de aprovizionare cu apă potabilă, de plantare a arborilor în cadrul desfăşurării acţiunilor de amenajare, salubrizare a localităţii, în conformitate cu art. 14 al.(2) lit.o,p) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, art.4 al.(1) lit. b,f) al Legii privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006, Legea Republicii Moldova nr. 1041-XIV din 15 iunie 2000 “Pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate”, Decizia Consiliului  Raional Teleneşti nr.1/13 din 24.02.2012 „Cu privire la acţiunea de înverzire şi salubrizare a teritoriului raionului”, consiliul local Ineşti DECIDE:

1. Se aprobă Programul pentru petrecerea acţiunii ecologice de înverzire şi salubrizare a teritoriului (se anexează).
2. Primăria satului, în persoana primarului L Manoli, direcţia şcolii, director.V. Druţa, să mobilizeze populaţia satului, colectivul profesoral şi de elevi al şcolii la desfăşurarea acţiunii de înverzire şi salubrizare a teritoriului acordînd atenţie deosebită la curăţenia drumurilor, îndeosebi cele principale, terenurilor adiacente  instituţiilor bugetare, obiectelor de menire socială şi întreprinderilor din teritoriu, malurilor rîpilor  şi  asigurarea  monitorizării  acţiunii în cauză.
3. Mijloacele la procurarea puieţilor pentru înverzire şi efectuarea lucrărilor de salubrizare, lichidarea gunoiştelor apărute spontan, amenajarea gunoiştelor autorizate se vor aloca de la  grupa 15.02.179  „Amenajarea teritoriului” art. 131 al. 05.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarului satului Ineşti d-nei Ludmila Manoli.

AU VOTAT: pro – 7,  contra – 0,  s-au  abţinut – 0.

II. S-A EXAMINAT: Cu privire la precizarea bugetului local pe anul 2012.
Dna Ludmila Manoli informeză consilierii referitor la reparaţia tavanului de la grădiniţă, s-au cheltuit 4 000 lei cu tavanul din sufragerie şi este preconizat să se repare şi tavanul din grupa mare a grădiniţii, acest lucru se va face de la amenajarea teritoriului, sperăm să ne încadram în suma de maximum 6 000 lei.
Tavanul de la căminul de cultură este într-o stare nu prea bună şi din această cauză dna Dica a cerut să se facă reparaţie măcar deasupra scenei, pentru aceasta primăria alocă suma de 5 000 lei pentru reparaţia de la căminul de cultură.

S-A DECIS:
În temeiul art. 27 al Legii privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16 octombrie 2003, art.14 al. (2) lit. n) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, consiliul local Ineşti DECIDE:

1. Se alocă din Soldul disponibil al primăriei:
– 10 mii lei pentru reparaţia capitală a tavanului din sufragerie şi o sală de grupă de la instituţia preşcolară;
– 5 mii lei pentru reparaţia la căminul de cultură;
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarului satului Ineşti d-nei Ludmila Manoli.

AU VOTAT: pro – 7,  contra – 0,  s-au  abţinut – 0.

III. S-A EXAMINAT: Cu privire la alocarea mijloacelor din Fondul de rezervă al primăriei.
Dna Manoli informeză că fondul de rezervă a primăriei constituia 35 000 lei, ramînînd 8 600 lei. Consilierii au hotărît să li se dea la cele patru văduve ale participanţilor celui de-al doilea doilea război mondial şi cet. Arvinte Vasile cîte  300 lei cu prilejul Zilei de 9 Mai(Sericova Dina, Sofronescu Zinaida, Şoltoian Varvara, Mereuţa Ana, Arvientii Vasile).

S-A DECIS:
În conformitate cu art. 18 al. (2) al Legii privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003,  art. 14 al. (2) lit.n)  al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Regulamentul privind constituirea fondului de rezervă  al primăriei Ineşti şi utilizarea mijloacelor acestuia aprobat prin decizia consiliului sătesc nr.6/5 din 09.12.2005, consiliul local Ineşti DECIDE:

1.    Se repartizează mijloace financiare din fondul de rezervă al primăriei Ineşti:
–  1500  lei văduvelor participanţilor la cel de-al doilea război mondial şi un participant la acţiunile militare din Ungaria cu prilejul Zilei de 9 Mai(Sericova Dina, Sofronescu Zinaida, Şoltoian Varvara, Mereuţa Ana, Arvientii Vasile);
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama primarului satului Ineşti  d-nei Ludmila Manoli.

AU VOTAT: pro – 7,  contra – 0,  s-au  abţinut – 0.

IV. S-A EXAMINAT: Cu privire la aprobarea Planului strategic de dezvoltare socio-economică a satului Ineşti pe anii 2012-2017.
În timpul elaborării planului strategic al comunităţii s-a pornit  de la necesităţile locale, care au fost împărţite pe domenii de interes cu scopul delimitării. Totodată implicarea tuturor cetăţenilor din comunitate va spori gradul de dezvoltare a parteneriatului dintre administraţia publică locală, societatea civilă şi businessului privat în direcţia soluţionării problemelor comunitare. Referitor la resonsabilităţile de protecţie a mediului la nivel de autoritate publică locală aceste au fost atribuite, dar nu se realizează în practică pe motivul potenţialului uman şi financiar redus. În localităţile rurale se manifestă o gestionare neadecvată a deşeurilor menajere prin extinderea suprafeţelor guniştelor neautorizate, care conduce la poluarea terenurilor arabile, inclusiv a apelor freatice.

S-A DECIS:
În conformitate cu art.14 al.(2) lit. m) al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XV din 28 decembrie 2006, Legea privind Statutul-cadru al satului (comunei), oraşului (municipiului) nr. 436-XV din 06 noiembrie 2003, consiliul local Ineşti     DECIDE:
1.    Se aprobă Planul strategic de dezvoltare socio-economică şi de mediu al satului Ineşti pe anii 2012-2017.

2. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama primarului
d-nei Ludmila Manoli.

AU VOTAT: pro – 7,  contra – 0,  s-au  abţinut – 0.

V. S-A EXAMINAT: Cu privire la vînzarea terenului aferent APCACOOP Teleneşti.
Dl Bunescu aduce informaţia  referitor la cererea parvenită de la cooperativa de consum de la APCACOOP Teleneşti care cer să le fie vîndut terenul.
A luat cuvîntul:
Druţa Trifan- atunci cînd s-au făcut măsurările la magazin în spate era o construcţie, intră această construcţie sau nu în suprafaţa care se vinde.
Bunescu Grigore- prezintă planul cadastral care confirmă aceste neclarităţi.

S-A DECIS:
Examinînd cererea de către Cooperativa de consum APCACOOP Teleneşti, în conformitate  cu art.14 al. (2) lit. b)  art. 76 al  Legii privind  administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, art. 3 al. (2,3) art 5 al Legii privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr.1308-XIII din 25.07.1997, art. 1 al.(5) al Legii cu privire la proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale nr. 523-XIV din 16.07.1999, Legea privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor nr. 91-XVI din  05.04.2007, Extrasul  din Registrul bunurilor imobile pentru efectuarea tranzacţiilor, consiliul local Ineşti DECIDE:

1. Se acceptă vînzarea terenului aferent imobilului care aparţine cu drept de proprietate Cooperativei de consum APCACOOP Teleneşti cu  suprafaţa de 0,0281(zero întreg zero două sute opt zeci şi unu) ha şi preţul de vînzare  de  842,13 (opt sute patru zeci şi doi) 13 lei .
2. Perfectarea setului de acte  necesare pentru vînzarea terenului se pune în seama specialistului pentru reglementarea proprietăţii funciare dl Grigore Bunescu.
.
AU VOTAT: pro – 6,  contra – 0,  s-au  abţinut – 1(Roşca Eugenia).

VI. S-A EXAMINAT: Cu privire la proprietatea unităţii administrativ-teritoriale.
Dna primar aduce la cunoştinţă către toţi consilierii că iazul dat în arendă îl are ca proprietar pe dl Iliescu  dar în acte figurează patru persoane. Dl Iliescu refuză să plătescă impozile pe anii precedenţi pentru aceasta a fost acceptat rezilierea contractului din ambele părţi. Administraţia publică locală îşi asumă responsabilitatea cu privire la proprietatea unităţii administrativ-teritoriale şi să-l propunem la licitaţie pentru următoarea şedinţă, avînd deja un solicitant.
Dl Iliescu trebuie să achite restanţele la stat după aceasta sa fie dat la licitaţie. Proprietarul spune că au investit foarte mulţi bani în barajul construit, chiar au şi fotografii care confirmă cum era înainte şi cum este în prezent.

S-A DECIS:
În conformitate cu art. 77 al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, art. 5 al. (3) lit. e) al Legii privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor nr. 91-XVI din 05 aprilie 2007, art. 4,5  al Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998, Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr.121-XVI din 04.05.2007,  consiliul local  DECIDE:
1. Se declară proprietate publică din domeniul privat terenul cu numărul cadastral 8933104402 cu suprafaţa de 5,34(cinci întreg trei zeci şi patru) ha, din extravilanul satului Ineşti, destinaţia  bazin acvatic.
2. Primarul satului Ineşti d-na Ludmila Manoli să înregistreze dreptul de proprietate asupra terenurilor la OCT  Teleneşti  în termenii prevăzuţi de legislaţie.

AU VOTAT: pro – 7,  contra – 0,  s-au  abţinut – 0.

VII. S-A EXAMINAT: Cu privire la cererea cet. Paladuţa Varvara, despre instituirea  tutelei.
Din partea cet. Paladuţa Varvara a fost depusă cerere pentru instituirea tutelei asupra nepotului minor, Legaci Dan, născut la 31.12.2003 rămas fără supraveghere părintească din cauză  că,  tatăl este decedat şi mama este plecată peste hotare în Israel. Paladuţa Zinaida a depus cererea către consiliul local   pentru a-i fi instituită tutela mamei sale Paladuţa Varvara, pe perioada aflării ei peste hotare.

S-A DECIS:
În temeiul art. 32, 33, 35 al Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06.06.2002, art. 112,113,115,142,143 al Codului familiei al Republicii Moldova nr.1316-XIV din 26.10.2000, art 14 al. (2) lit y)  al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006,  în baza cererii depuse de cet.Paladuţa Varvara,  consiliul  local DECIDE:

1. Se instituie  tutore cet.Paladuţa Varvara, a.n.1943, domiciliată în satul Ineşti, raionul Teleneşti asupra nepotului minor Legaci Dan, născut la 31.12.2004, pe perioada cit  mama este plecată la muncă peste hotare.
2. Nu se stabileşte plata indemnizaţiei.
3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama asistentului social,  Perju Angela.

AU VOTAT: pro – 7,  contra – 0,  s-au  abţinut – 0.

VIII. S-A EXAMINAT: Cu privire la acţiunile de prevenire şi combatere a narcomaniei şi narcobusinessului la nivel local.
Dl Raru aduce la cunoştinţă că în luna septembrie 2011, pe teritoriul deservit de el, în urma măsurilor întreprinse, s-a stabilit mai multe fire de cînepă care creşteau haotic pe diferite terenuri. Astfel, în cele din urmă, acestea au fost nimicite conform actelor de nimicire, prin ardere.
Pînă la momentul de faţă nu a fost stabilit în satul Ineşti vre-o persoană care ar consuma sau care ar propune spre comercializare substanţe narcotice şi analoagele acestora. La noi în localiatate nu se află la evidenţă profilactică nici un consumator de droguri, iar pentru evitarea apariţiei problemelor de acest gen, în instituţiile şcolare au fost duse lecţii privind efectele negative ale consumatorilor de tabagism, substanţe narcotice şi psihotrope, cît şi consumul excesiv de alcool.

S-A DECIS:

În conformitate cu art. 14 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006,consiliul local Ineşti DECIDE:

1. Se ia act de informaţia prezentată de ofiţerul operativ de sector Raru Ion.
2. Se pune în sarcina ofiţerului operativ de sector dl Ion Raru, ţinerea la control şi neadmiterea cazurilor de narcomanie în rîndurile adolescenţilor şi tinerilor.

AU VOTAT: pro – 7,  contra – 0,  s-au  abţinut – 0.

IX. S-A EXAMINAT: Cu privire la confirmarea în funcţie a funcţionarului public debutant.
Dna Manoli informează referitor la perioada de probă stabilită pentru secretarul consiliului local Darii Natalia pînă la data de 12 martie 2012. S-a efectuat evaluarea funcţionarului public şi a a obţinut calificativul „bine”.
S-A DECIS:

Avînd în vedere, expirarea perioadei de probă  a funcţionarului public debutant, obţinerea  calificativului de evaluare  „bine” obţinut pentru perioada de probă, Fişa de evaluare, în conformitate cu art. 31 alin. (5) lit. a), art. 33 alin. (1) lit. (c)  a Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008 a Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11.03.2009, conducîndu-ma de art. 29 alin. (1) lit. c), art. 32 alin (3) a Legii privind Administraţia Publică Locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 şi pe Decizia 10/2 din 12 septembrie 2011 a Consiliul Local Ineşti DECIDE:

1. Se confirmă în funcţia de secretar al consiliului local Ineşti, începînd cu 12.03.2012 (funcţionar public de conducere)
2. Se conferă funcţionarului public debutant, doamna Darii Natalia, gradul de calificare consilier de stat de clasa III-a.

AU VOTAT: pro – 7,  contra – 0,  s-au  abţinut – 0.

Preşedintele şedinţei                                                    Druţa Trifan

Secretarul consiliului                                                   Darii Natalia

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s